english | slovensky                

Vyhľadávanie
    
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači..

Konzultanti: zavádzanie aplikačného SW

Technici počítačov, sietí, periférií

Špecialisti na OS, siete, DB,..

Správcovia OS, DB, aplikačného SW

Obchod a marketing IT produktov, služieb

Riaditelia, manažéri tímov, projektov

Ostatné
Titulka|O nás|IT špecialisti|IT firmy|Pracovné pozície|Novinky|PrihláseniePracovné pozície

Systémový inžinier senior - Unix /Linux
Špecialisti na počítače, siete, OS, databázy, ...
Spoločnosť vývíja rozsiahly, portálový IS, ktorý beží v troch dátových centrách (Kanada, Európa, Ázia). Spolu vyše 40 produkčných serverov na platforme RHE, Debian. Ako HW spoločnosť nasadila HW Blade Servre a SAN riešenia. Aplikácie bežia na Tomcate, Oracle a ďalších aplikačných serveroch. V lokálnej sieti je nasadný MS Server, AD, a prostredie pre vývoj a testovanei aplikácií. V Bratislave je lokalizovaný tím 3 administrátorov, do ktorého hľadáme senior administrátora so zameraním hlavne na Linux/Unix a s dobrým prehľadom v oblasti networkingu a MS riešení. V prípade menežérskych skúseností, bude možná pozícia aj team leaderská.
BratislavaHlavný pracovný pomer
Procesný analytik ITIL
Riaditelia, manažéri tímov, projektov, ...
- Drive the continuous improvement and execution of process simplification and excellence with focus on IT stream
- Facilitate and lead tight alignment with operations functions within IT as well as with our business partners
- Develop data-driven solutions and ensure loopback processes in place to ensure continuous improvement
- Analyze process records to determine any trends or apparent problems that occur and drive improvement as necessary
- Create and provide training for the process owners
BratislavaHlavný pracovný pomer
SW Analytik
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- vykonanie analytických prác v súlade so zadaním príslušného projektu
- príprava zadaní pre programátorov
- zodpovednosť za súlad výstupov z vývoja s analýzou
- príprava testovacích scenárov
- zodpovednosť za formálnu a obsahovú kvalitu výstupov pre zákazníka, analýza, dokumentácia, prezentácie, zápisy, atď
BratislavaHlavný pracovný pomer
Java EE Developer - Portálové riešenia
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Budete sa podieľať na tvorbe rozsiahlych portálových riešení a DMS
BratislavaHlavný pracovný pomer
Business Analyst
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
• databázové modelovanie – entitno-relačné modely
• UML modelovanie (Use Case, modelovanie procesov, modelovanie tried) - pomocou Case nástroja
• návrh používateľského rozhrania
• tvorba SQL skriptov
• analýza zdrojového kódu (znalosť princípov OOP – objektovo orientovaného programovania)
• príprava softvérového návrhu (vstupnej dokumentácie pre vývojárov)
• ostatné analytické činnosti - komunikácia so zákazníkom, zber a analýza požiadaviek a pod.
TrnavaHlavný pracovný pomer
Business Analyst
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- zodpovedať za business analýzu požiadaviek v súlade s dohodnutými štandardami a metodikou
- vypracovávať business špecifikácie, koordinovať prípravu a zodpovedať za kolektovanie funkčných, mimofunkčných a doménových požiadaviek na úpravy alebo nové služby
- predkladať predpokladané budúce použitie systému, definovať interakciu medzi spolupracujúcimi službami, systémami, objektami a procesmy
- koordinonovať, príjmať a odovzdávať spracované informácie a požiadavky so všetkými internými úrovňami (zadávateľ, management, SW analytik, vývojár, tester, konfigurátor..)
- koordinovať, príjmať a odovzdávať spracované informácie a požiadavky s extreným zákazníkom, dodávateľmi a kartovými spoločnosťami
- zodpovedať za prípravu prislúchajúcej časti užívateľskej dokumentácie
- podporovať User Acceptance Testy a certifikácie a koordinovať aktivity s nimi spojené
- analyzovať riešenia problémov v produkčnej prevádzke (Incident a Problem management)
- iniciovať zmenové konania pre vylepšenie služieb, zníženie rizika alebo odstránenie problémov
- riadiť dodávku požidaviek (okrem požiadaviek v rozsahu projektu)
- analyzovať pravidlá kartových spoločností v súvislosti z business požiadavkami zákazníkov a dopadom na platformy RPC
BratislavaHlavný pracovný pomer
Security Officer
Správcovia OS, databáz, aplikačného softvéru, ...
- definovanie bezpečnostnej politiky spoločnosti v súlade s medzinárodnými štandardami,
- tvorba a aktualizácia bezpečnostnej politiky spoločnosti,
- tvorba Business Continuity a Disaster Recovery plánov,
- organizovanie testovania krízovej komunikácie a plánov obnovy,
- vyhodnocovanie a analýza výsledkov monitoringu aktivít užívateľov a bezpečnostných incidentov,
- riadenie projektov zameraných na zvýšenie dátovej bezpečnosti,
- účasť na IT infraštruktúrnych projektoch z pohľadu Security (network, prenos dát)
BratislavaHlavný pracovný pomer
Service Configuration Manager
Riaditelia, manažéri tímov, projektov, ...
- spolupráca na analýze požiadaviek s prihliadnutím na možnosti ich realizácie v kartovom systéme
- príprava, testovanie a zabezpečenie realizácie zmien parametrov kartového systému
- dokumentovanie zmien konfigurácie parametrov kartového systému
- spolupráca na metodike realizácie konfiguračných zmien
- podpora riešenia problémov v produkčnej prevádzke
BratislavaHlavný pracovný pomer
Test Analyst – Configuration Specialist
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- plánovanie, popis a výkon testovania test cases, ktoré vychádzajú z business procesov a funkčnej špecifikácie.
- príprava, testovanie a zabezpečenie realizácie zmien parametrov kartového systému
- podpora inštalácie systému – príprava správnych konfigurácií s ohľadom na fázy releasov a prostredia (test, integračný test, produkcia a pod.)
- spolupráca na analýze požiadaviek s prihliadnutím na možnosti ich realizácie v kartovom systéme
- dokumentovanie zmien konfigurácie parametrov kartového systému
- spolupráca na metodike realizácie konfiguračných zmien
- podpora riešenia problémov v produkčnej prevádzke
BratislavaHlavný pracovný pomer
Test Manager
Riaditelia, manažéri tímov, projektov, ...
- riadenie procesu testovania SW na projekte implementácie novej platformy kartového systému
- tvorba test scenárov
- časové plánovanie testovania
- riadenie prípravy a vykonávania testov
- defect management
- vyhodnocovanie fázy testovania
- riadenie a kontrola činnosti testovacieho tímu
BratislavaHlavný pracovný pomer
Developer/Analyst (Agregation layer for reporting)
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, dizajn a programovanie transformačnej a agregačnej vrstvy nad zdrojovou hlavnou databázou, ktorá je určená ako priamy zdroj dát pre operatívne aj štatistické reporty
- programovanie je v jazyku PL/SQL v DB ORACLE
BratislavaHlavný pracovný pomer
Developer/Analyst (Data Migration)
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, dizajn a programovanie zamerané na dátovú migráciu z pôvodného do nového systému (mapovanie dát, migračné nástroje a skripty, rekonciliačné a synchronizačné nástroje
- programovanie je najmä v jazyku PL/SQL v DB ORACLE
BratislavaHlavný pracovný pomer
IT Analyst / Developer – Integration layer
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, dizajn a programovanie integračnej vrstvy v rámci systému, ktorý spravuje platobné karty, zariadenia a kartové transakcie
- programovanie na middlewarovej platforme postavenej na Websphere Message Broker aj iných integračných komponentov mimo WMB
- spracovanie a transformácia funkčných požiadaviek
- podpora prípravy technickej aj užívateľskej dokumentácie
- spolupráca pri testovaní a nasadzovaní riešení do prevádzky
- podpora produkčnej prevádzky na konzultačnej úrovni
- komunikácia so zadávateľmi, externými SW dodávateľmi, business analytikmi, architektami a testermi
- účasť na projektoch veľkého rozsahu, ktoré vyžadujú integráciu medzi viacerými systémami v pozícii analytika a vývojára
BratislavaHlavný pracovný pomer
IT Analyst / Developer – Testing Simulators
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, dizajn a programovanie simulátorov používaných na testovanie systému, ktorý spravuje platobné karty, zariadenia a kartové transakcie
- spracovanie a transformácia funkčných požiadaviek, ktoré sa týkajú simulátorov
- identifikácia dopadov na existujúce simulátory
- podpora testovania a interné poskytovanie odborných konzultácií vrátane prác na príprave testovacích prípadov, špeciálne pri automatizovanom testovaní s využitím simulátorov
- komunikácia so zadávateľmi, externými SW dodávateľmi, business analytikmi, architektami a testermi
BratislavaHlavný pracovný pomer
IT Tester
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- Práca v mladom kolektíve firmy zabezpečujúcej služby súvisiace s vydávaním platobných kariet, správou a spracovaním kartových transakcií pre dcérske banky v rámci bankovej skupiny Raiffeisen Bank International.
- Príprava a správa prostriedkov pre testovanie systému správy platobných kariet (aktualizácia a tvorba testovacích skriptov, plánov, akceptačných kritérií, ...)
- Príprava testovacieho prostredia, reportovanie nájdených chýb a ich analýza/interpretácia.
- Príprava inštalácií do produkčného prostredia, kontroly po implementácii zmien
- Komunikácia s vývojovým a testovacími tímami, spolupráca na optimalizácii kartového systému, dokumentácia a prezentovanie výsledkov
BratislavaHlavný pracovný pomer
PL/SQL Developer
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- návrh a programovanie PL/SQL aplikácií na platforme ORACLE
- podieľanie sa na analýze, dizajne, programovaní funkcionalít systému, ktorý spravuje transakcie na platobných kartách
- komunikácia so softvérovým dodávateľom a útvarom zabezpečujúcim služby súvisiace so správou
a spracovaním kartových transakcií pre sesterské banky bankovej skupiny Raiffeisen Bank International
BratislavaHlavný pracovný pomer
C++ /J2EE Developer
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- responsibility for design and development of software solutions components on given platform in accordance with the approved design and development standards
- creation of output build program for testing purposes; after testing also build for production environment and consecutive support of its implementation into operation
- responsibility for creation of clients applications for component testing of applications
- responsibility for business units and operation support
BratislavaHlavný pracovný pomer
Projektový Manažér
Riaditelia, manažéri tímov, projektov, ...
- samostatné riadenie medzinárodných projektov v oblasti platobných kariet v rámci skupiny Raiffeisen Bank International
- príprava projektovej dokumentácie podľa zavedených štandardov vrátane:
- časového plánu
- rozpočtu projektu
- plánu riadenia rizík
- komunikačného plánu
- návrh zloženia projektového tímu a plánu čerpania ľudských zdrojov
- riadenie efektívneho využívania pridelených ľudských, finačných a iných
zdrojov
BratislavaHlavný pracovný pomer
Test Analyst
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- planning, writing, and executing Test Cases relying on business processes, functionalities or user activities
- improve testing processes through automation; extend internal test frameworks and automated tests
- Provides feedback to improve the testability or design of an end-to-end business solution,
- Train and guide testers and software developers in order to share knowledge and expertise,
BratislavaHlavný pracovný pomer
IT Analyst
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, modelovanie, logický a najmä fyzický návrh nových komponentov a zmien aplikačného SW, interfejsov a dátového modelu systému, ktorý spravuje platobné karty a transakcie na platobných kartách
- spracovanie a transformácia funkčných požiadaviek
- identifikácia dopadov na existujúci SW
- odhadovanie prácnosti požiadaviek
- vypracovávanie kompletných štúdií realizovateľnosti a dopadových analýz
- podpora prípravy technickej aj užívateľskej dokumentácie
- podpora testovania a interné poskytovanie odborných konzultácií vrátane prác na príprave testovacích prípadov
- podpora produkčnej prevádzky na konzultačnej úrovni
- komunikácia so zadávateľmi, externými SW dodávateľmi, business analytikmi, architektami a testermi
- účasť na projektoch veľkého rozsahu v pozícii analytika
BratislavaHlavný pracovný pomer
SAP sales manager
Obchod a marketing IT produktov, služieb, ...
- Plán a vykonávať efektívny vzťah stratégiou a udržiavať účinné dlhodobé obchodné vzťahy na najvyššej úrovni s hlavnou rozhodovacou právomocou a vplyvných osobností
- Identifikovať a rozvíjať obchodné príležitosti
- Develop riešenie stratégie
- Zaoberať sa predajom konzultačných riešení
- Zapojenie obchodných partnerov a vplyvných osobností v prípade potreby
- Zodpovednosť za príjem a zisk na zadaných účtoch
BratislavaHlavný pracovný pomer
WebMethods Sales Manager
Obchod a marketing IT produktov, služieb, ...
- Plán a vykonávanie efektívneho vzťahu stratégiou a udržiavať účinné dlhodobé obchodné vzťahy na najvyššej úrovni s hlavnou rozhodovacou právomocou a vplyvných osobností
- Identifikovať a rozvíjať obchodné príležitosti
- Rozvíjať stratégie pre riešenia produktov a služieb
- Zapojiť sa do predaja riešenia
- Zapojenie obchodných partnerov a vplyvných osobností v prípade potreby
- Zodpovednosť za príjem a zisk na zadaných účtov
BratislavaHlavný pracovný pomer
Senior ABAP Developer
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- analýza, vývoj, testovanie a dokumentácia softvérových aplikácií a rozšírení systému SAP
- analýza, vývoj, testovanie a dokumentácia rozhraní, dátových tokov a reportov v systéme SAP
- migrácie v rámci systému, do systému a zo systému SAP
- analýza, vývoj, testovanie a dokumentácia softvérových non SAP aplikácií pre integráciu so SAP
BratislavaHlavný pracovný pomer
Senior IT konzultant pre SW v oblasti Finance/Insurance
Konzultanti: zavádzanie aplikačného softvéru
Ako senior poradcovia budete zúčastnení na medzinárodných projektoch prevažne v oblasti poisťovníctva.

Medzi hlavné úlohy patria:

- Podpora pri analýze požiadaviek a realizácii produktov pomocou vytvárania odborných konceptov, vypracovaní testovacích plánov či uskutočňovanie testov a pod.
- Analýzy na báze stochastických modelov napr. v oblasti Risk managementu alebo výpočtu Embedded Value – ideálne sú znalosti ALM nástrojov Prophet alebo MoSes
- Reporting a tvorba štatistík
- Udržiavať si dostatočný prehľad na trhu v oblasti poistenia
- Pracovné cesty v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Anglicko, Rakúsko a iné)
- Spolupráca s pobočkou vo Viedni
ViedeňHlavný pracovný pomer
Systémový inžinier - Linux, networking, satelitná technika
Špecialisti na počítače, siete, OS, databázy, ...
Vašou úlohou bude inštalovať spoločnosťou vyvíjané aplikácie (v C/C++) bežiace na Linux, Unix alebo zriedkavo na MS Windows Server platforme. Distribúcie rpm based, najčastejšie CentOS, Fedora, RHE, Debian, alebo Solaris. Väčšina zákazníkov sa monitoruje pomocou Nagios. Bežný postup pri nových inštaláciách je objednávka HW na základe požiadavky zákazníka, alebo vyplývajúcej z projektu (SUN, alebo Intel based IBM, HP), inštalácia HW, RAIDu, inštalácia OS, optimalizácia, inštalácia aplikácií v spolupráci s vývojármi, expedovanie HW k zákazníkovi, vycestovanie a dokončenie inštalácie priamo na mieste. Následne sa zákazníkovi robí vzdialený support. Často sa riešia sieťové prepojenia, switching, konfigurácia VLAN, routing, firewalling a prepojenie na satelitnú techniku. Pri internej správe je potrebné spravovať stanice postavené na rôznych Linux distrách, eGroupWare, Samba, NFS server, tracking a wiki systém. Spoločnosť sa uberá aj smerom virtualizácie a clustrových riešení.
BratislavaHlavný pracovný pomer
Programátor PHP, SQL, CSS
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Spoločnosť vyvinula vlastný management system pre monitoring a diaľkovú správu PC a serverov v sieťach. Tento systém nasadzuje aj u zákazníkov mimo Slovenska. Dáta z managementu sa ukladajú v MySQL databáze, webová aplikácia pristupuje k dátam, zobrazuje informácie o HW, OS, nastaveniach, stave služieb, aplikácií, alarmoch a umožňuje zadávať úlohy technikom. Aplikácia sa neustále vylepšuje, prichádzajú nové požiadavky od zákazníkov, technikov, je to preto dlhodobý projekt.
Spolupráca je možná formou živnosti, alebo na klasický pracovný pomer. Pracovné mítingy sú väčšinou raz týždenne, kde sa zadávajú a kontrolujú úlohy. Zvyšok času si potom človek organizuje sám, pracovať môže aj mimo spoločnosti.
Bratislavský krajŽivnosť
ABAP freelancer
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Práca na projektoch v oblasti SAP. Bližšie špecifikácie poskytnem mailom, prípadne telefonicky.
Slovenská republikaŽivnosť
Developer C#, GIS
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
- spolupráca pri návrhu architektúry nových riešení z oblasti GIS s použitím technológií od spoločností Intergraph a ESRI a vývojovej platformy .NET/C#
- podpora vývojárskeho tímu pri riešení technologicky náročných problémov
- vývoj nových systémov na pozícií senior developera
- konzultácie so zákazníkom pri nasadzovaní nových technológií a riešení
Trnavský krajHlavný pracovný pomer
ActionScript programátor: Adobe Flex
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Vašou úlohou bude tvorba komponentov meteorologického informačného systému v jazyku Action Script s použitím frameworku Adobe Flex.
BratislavaHlavný pracovný pomer
Senior Chargeback a risk špecialista pre platobné karty
Ostatné
- úspešný kandidát bude rozbiehať novú službu pre klientov - Chargeback v oblasti paltobných kariet:
- riešenie reklamácií v oblasti platobných kariet /risk monitoring
- korektné a včasné riešenie domácich a zahraničných reklamácií držiteľov platobných kariet na platobných termináloch a bankomatoch
- dodržiavanie predpisov medzinárodných kartových spoločností a domácej siete
- riešenie neštandardných reklamácií transakcií, sporov v oblasti platobných kariet, príprava dokumentácie pre arbitrážne konania
- vedenie kompletnej evidencie o jednotlivých reklamáciách, vypracovávanie prehľadu úspešných, neúspešných reklamácií, najčastejších typoch reklamácií, sledovanie vývoja reklamácií – dôvodov, počtu – návrhy na nápravné opatrenia
- komunikácia s kartovými spoločnosťami VISA, MasterCard, DCI a iné, s klientskymi bankami, s domácimi a zahraničnými bankami, komunikácia s obchodnými partnermi
BratislavaHlavný pracovný pomer
Payment Cards Fraud Analyst Senior
Riaditelia, manažéri tímov, projektov, ...
- Successful candidate will start up NEW service for clients, Risk monitoring:
- The implementation of risk mitigation measures in direct contact with merchants including but not limited to;
- Divert of settlement funds pending further investigation and the subsequent management of those funds to cover chargeback liabilities
- Termination of merchant facilities
- Preparation and escalation of fraud/risk monitoring alerts
- Preparation, evaluation and update of fraud/risk rules
- Completion of Suspicious Activity Reports in accordance with regulatory policy compliance
- Investigation case completion in accordance with policy and procedure
- Sound working relationships with fraud and credit monitoring colleagues, Police Support, acquirers and card issuers
BratislavaHlavný pracovný pomer
Application Support
Správcovia OS, databáz, aplikačného softvéru, ...
Vykonáva:
- implementáciu aplikačných zmien (inštalačné požiadavky)
- implementáciu kontrolných mechanizmov (proaktívna kontrola behu aplikácií)
- správu behu aplikácie, konfigurácia technických parametrov, monitorovanie aplikácie, optimalizácia dostupnosti a výkonnosti zverených aplikácií
- správu aplikácií v prostredí v UAT a Live
- prvotnú diagnostiku a analýzu aplikačných problémov
- revitalizaciu aplikácie v rozsahu definovaných procedúr
- reportovanie a eskaláciu aplikačných problémov dalšej úrovni podpory, napr. IT vývoju
- doriešovanie príčin problémov s IT vývojom
- návrh opatrení na predchádzanie vzniku potenciálnym problémom – proaktívna prevencia
- analýzu dát z monitorovacích nástrojov a procesov, vytváranie reportov, optimalizačných odporúčaní
- automatizáciu operatívnych činností operátorov (tvorba, úprava shell scriptov)
- aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie, tvorbu reportov o stave aplikácií
BratislavaHlavný pracovný pomer
Konzultant / Tester SW aplikácií pre oblasť poisťovníctva
Konzultanti: zavádzanie aplikačného softvéru
Na tejto pozícii budete mať na starosti:

- odborné poradenstvo a podporu v oblasti poisťovníctva pre kolegov a zákazníkov
- testovanie poistných produktov
- projekty v oblasti testovania poistných produktov
- koordináciu procesu testovania, prípravu testovacích kaskád, modifikáciu referenčných hodnôt
- komunikáciu s týmom v nemecku
- starostlivosť o zákazníka počas procesu zavádzania a testovania produktov u zákazníka alebo v materskej spoločnosti
BratislavaHlavný pracovný pomer
Programátor C++ - Hi-Tech infokomunikačné systémy
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Vašou úlohou bude tvorba informačného a komunikačného systému na spracovanie veľkých objemov geografických a meteorologických dát v jazyku C++, pod operačnými systémami UNIX a Windows. Hlavným zameraním bude tvorba algoritmov a optimalizácia aplikačnej vrstvy.
BratislavaHlavný pracovný pomer
Programátor - analytik C++ - aplikačná logika
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Vašou úlohou bude tvorba meteorologického vizualizačného a komunikačného softvéru v jazyku C++, pod operačnými systémami UNIX a Windows.
BratislavaHlavný pracovný pomer
Programátor C++: Meteorlogické informačné systémy
Vývoj SW: programátori, analytici, testovači, ...
Vašou úlohou bude tvorba meteorologického vizualizačného softvéru v jazyku C++, pod operačnými systémamy UNIX a Windows.
BratislavaHlavný pracovný pomer


V prípade, že ste nenašli pre Vás adekvátnu ponuku, dovoľte nám ju za Vás vyhľadať.
Kontakty pre dohodnutie osobného stretnutia, telefón, e-mail alebo ICQ, nájdete tu.

Copyright 2007 © HeadStream, s.r.o.. All rights reserved.